PROJEMİZ

HEDEFİMİZ

YAMH – Okullarda Gençlerin Ruh Sağlığını Korumak ve Güçlendirmek için Öğretmenlerin ve Gençlik Çalışanlarının Desteklenmesi” başlıklı projemiz Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, “İyi olma hali ve olumlu bir ruh sağlığı durumu insanların hayatında çok önemli unsurlardandır.” der. Yetişkinlik dönemindeki ruh sağlığı sorunlarının %50’sinin ergenlikten önce veya ergenlik döneminde başladığı bilinmektedir. Gençlerin ruh sağlıkları korunup güçlendirilmediğinde okulu bırakma, ergenlik döneminde artan madde kullanımı, ya da suça yönelim gibi erken yaşlarda riskli davranışlara yol açar. Üstelik bu durumlar da yetişkinlikte meydana gelecek işsizlik, borçlanma, ve sosyal dışlanma gibi risklerin meydana gelme olasılığını artıracaktır. Gençlerin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi için onları etkileyen iki ortam vardır. Bunlar Aile ve Okuldur. “Avrupa’da Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: Yapılandırma Politika ve Programları (Avrupa Komisyonu Halk Sağlığı Programı) tarafından durum şu şekilde belirtilmektedir: Her ne kadar mevcut eğitim olanakları, ergenlikteki kişilerin iyi olma halini güçlendirmeye yönelik olsa da, bu eğitim olanaklarında bazı eksikler bulunur, ve bu eksiklikler büyük çoğunlukla orta öğretimdeki psikolog ve psikolojik danışmanlara yöneliktir. Ayrıca, psikolog ve psikiyatrların kendi ruh sağlıklarının da güçlendirip korunmadığı ve bu durumun kısa vadede tükenmişlik ve mesleki stres; uzun vadede ise çeşitli rahatsızlıklar ve erken emeklilik gibi yaygın durumlara yol açtığını vurgulamak önemlidir.

YAMH Projesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygun bulunan yenilikçi yaşam becerileri yaklaşımını kullanarak okullarda gençlerin ruh sağlığını korumak ve güçlendirmek için öğretmenleri ve gençlik çalışanlarını desteklemeyi hedeflemekte ve bunu gerçekleştirmek için;

  • Temel ruh ve zihin sağlığı sorunları ve hastalıklarının erken belirtilerini fark etmek (ruhsal bozuklukların işleyişi, yaygınlığı, başlangıç yaşı, risk faktörleri, tedavi edilebilirlik ve iyileşme olasılığı)
  • Ruh ve zihin sağlığı sorunlarının belirtileri ile başa çıkmak ve yardım talebinde bulunabilmeyi sağlamak
  • _ Okullarda, öğrencilerin sosyal becerilerine (iletişim, reddedebilme becerisi, kararlılık ve empati), bilişsel becerilerine (karar alma, eleştirel düşünme ve öz değerlendirme) ve duygusal becerilerine (stresle başa çıkma, öfke kontrolü ve irade)

katkıda bulunarak onların psikolojik sağlamlıklarını desteklemek yer almaktadır. Bu yaklaşım, belirtilen yaygın ruh ve zihin sağlığı sorunlarına karşı önleyici bir teknik olarak kullanılacak ve kişilerin kendi iyiliklerini ve ruh sağlıklarını geliştirmek ve korumak üzere derinlemesine düşünmelerine ve öğrenilen teknikleri uygulamalarına destek olmak amacıyla profesyonellere yardımcı olacaktır. Oldukça deneyimli olan YAMH ortaklığı, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla proje boyunca yapılan etkinlik ve hazırlanan içeriklerle öğretmenler ve gençlik çalışanları, öğrencilerine yetişkinlik döneminin zorlukları ve sorumlulukları konusunda rehberlik edebilmeleri için eğitilecek ve örnek bir rol model olmaları sağlanacaktır. Bu eğitim bir eğitim müfredatı, eğitim içeriklerinin bulunduğu çevrim içi dijital veri tabanı ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla geliştirilmiş önerilerin bulunduğu bir rehber kitap ile gerçekleştirilecektir. Bunlara ek olarak okul atmosferini dönüştürecek ilgili profesyonellerin katılımı ile proje çıktılarının sadece okul alanında değil, gençlik, spor veya mesleki eğitim alanları ile de ilişkilendirilmesi öngörülmektedir.

YAMH Projesi, gençlerin ruh sağlığını geliştirmek ve korumak için öğretmenleri ve gençlik çalışanlarını destekler ve projeye dahil olan tüm ilgili paydaşların katılımını sağlar.