Το Έργο

Στόχος

The project titled Το έργο με τίτλο «YAMH – Υποστήριξη δασκάλων και νέων εργαζομένων για την προώθηση και προστασία της Ψυχικής Υγείας των Νέων στο Σχολείο» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνει ότι: «Η ευημερία και η θετική κατάσταση της ψυχικής υγείας είναι βασικές πτυχές για κάθε άνθρωπο». Έχει αναφερθεί ότι το 50% των προβλημάτων ψυχικής υγείας στην ενήλικη ζωή κάνουν την εμφάνισή τους πριν ή κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Τα αποτελέσματα της απροστάτευτης και μη προαγόμενης ψυχικής υγείας των νέων μπορεί να οδηγήσουν σε ποικίλους παράγοντες κινδύνου, όπως η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολικού συστήματος, η αύξηση της χρήσης ουσιών ή η εγκληματική συμπεριφορά στην εφηβεία, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την πιθανότητα έκθεσης σε άλλους καθορισμένους παράγοντες κινδύνου στην ενήλικη ζωή, όπως η ανεργία, το χρέος και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Προκειμένου να προαχθεί και να προστατευθεί η Ψυχική Υγεία των Νέων, υπάρχουν δύο περιβάλλοντα τα οποία επηρεάζουν τον έφηβο και πρέπει να ληφθούν υπόψη: Οικογένεια και Σχολείο. Όπως αντικατοπτρίζεται στο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στην Ευρώπη: Υποδομές, Πολιτική και Προγράμματα» (Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΕ) υπάρχει έλλειψη διαθέσιμης κατάρτισης, παρόλο που τονίζεται ως κλειδί για τη διαμόρφωση της ευημερίας ενός εφήβου, η εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δική τους ψυχική υγεία δεν προάγεται ούτε προστατεύεται, οδηγώντας σε κοινές παθολογίες όπως η εξουθένωση και το επαγγελματικό στρες βραχυπρόθεσμα η σε αναρρωτική άδεια και πρόωρη συνταξιοδότηση μακροπρόθεσμα.

Στόχος του YAMH είναι να υποστηρίξει τους δασκάλους και τους νέους εργαζόμενους για την προώθηση και προστασία της ψυχικής υγείας των νέων μέσω της καινοτόμου προσέγγισης δεξιοτήτων ζωής, που υποστηρίζεται από τον ΠΟΥ, για:

  • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με βασικά ζητήματα ψυχικής υγείας και τα πρώιμα σημάδια της διαταραχής (μηχανισμός ψυχικής ασθένειας, επιπολασμός, ηλικία έναρξης, παράγοντες κινδύνου, δυνατότητα θεραπείας και δυνατότητα ανάρρωσης)
  • Καταπολέμηση του στίγματος των διαταραχών ψυχικής υγείας ενισχύοντας την αναζήτηση βοήθειας
  • Συμβολή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα σχολεία σχετικά με (α) κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνιακές, δεξιότητες άρνησης, διεκδίκηση και ενσυναίσθηση), (β) γνωστικές δεξιότητες (λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη και αυτοαξιολόγηση) και (γ) συναισθηματικές δεξιότητες αντιμετώπισης (διαχείριση άγχους, διαχείριση θυμού και αυτοέλεγχος).

Αυτή η προσέγγιση θα εισχωρήσει στους επαγγελματίες, προκειμένου να τους βοηθήσει να αναστοχαστούν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές που έχουν μάθει για να προάγουν και να προστατεύσουν τη δική τους ευημερία και ψυχική υγεία ως προληπτική τεχνική έναντι των προαναφερθέντων κοινών παθολογιών. Η έμπειρη κοινοπραξία του YAMH θα εξοπλίσει τους δασκάλους και τους νέους εργαζόμενους ώστε να αποτελούν ένα θετικό πρότυπο και μια φιγούρα έτοιμη να καθοδηγήσει τους μαθητές στις προκλήσεις, τις επιλογές και τις ευθύνες της ενηλικίωσης. Αυτό θα γίνει μέσω ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών, μιας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και ενός συνόλου Κατευθυντήριων Γραμμών και Συστάσεων για την προώθηση και προστασία της Ψυχικής Υγείας των Νέων στο Σχολείο. Επιπλέον, και χάρη στη συμμετοχή των σχετικών επαγγελματιών, έχει προβλεφθεί ότι τα αποτελέσματα του έργου μπορεί να είναι σημαντικά όχι μόνο για τον σχολικό τομέα αλλά και για άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως ο αθλητισμός ή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το έργο YAMH – Εξοπλισμός δασκάλων και νέων εργαζομένων για την προώθηση και προστασία της Ψυχικής Υγείας των Νέων στο Σχολείο συγκεντρώνει εκπροσώπηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην προώθηση και προστασία της ψυχικής υγείας των νέων.