Παραδοτέα

Παραδοτέα

Η κοινοπραξία θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει τα ακόλουθα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ζωής του έργου:

κατά τη διάρκεια ζωής του έργου:

Ένα δομημένο σύνολο δεξιοτήτων με βάση τα πρότυπα και τις μεθόδους της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της Ψυχικής Υγείας των Νέων στο Σχολείο μέσω της προσέγγισης των δεξιοτήτων ζωής (Πνευματικό Αποτέλεσμα 1).

Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο βασισμένο σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δασκάλων και των νέων εργαζομένων στην προώθηση και προστασία της ψυχικής υγείας στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένης μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής βάσης δεδομένων, μιας θεωρητικής και παιδαγωγικής βάσης και ενός μαθήματος συνδυασμένης μάθησης (Πνευματικό Αποτέλεσμα 2).

Ένα σύνολο συστάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς και αναπαραγωγής του έργου έχει ως αποτέλεσμα μεσάζοντες και οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα (Πνευματικό Αποτέλεσμα 3).